CZ

STANOVY

Článek I. - Obecná ustanovení

1. Zakladatelé, jejichž seznam je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto stanov, se v souladu s § 20f a násl. občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) dohodli na založení zájmového sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“).

2. Sdružení je založeno na demokratických principech. Je zájmovým a nezávislým sdružením svých členů. Je politicky neutrální a nevyvíjí žádnou politickou činnost.

3. Činnost sdružení se řídi těmito stanovami, které byly schváleny na ustavující členské schůzi konané dne 1. 3. 2012.

Článek II. - Název, postavení a sídlo

1. Sdružení bude užívat název Czech Cloud Cluster.

2. Sdružení je právnickou osobou.

3. Sdružení sdružuje právnické osoby se sídlem nebo místem podnikání převážně na území České republiky, které podnikají v odvětvích informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) a v dalších navazujících službách, střední a vysoké školy a nestátní organizace, které se těmito technologiemi zabývají.

4. Sídlem sdružení je:  Písek, Pražské Předměstí, Vladislavova 250

Článek III. - Předmět činnosti

1. Cílem sdružení je zejména:

a) Výzkum, vývoj a inovace a zvýšení konkurenceschopnosti,

b) spolupráce s vysokými školami, středními školami, odbornými a výzkumnými institucemi,

c) podpora komunikace mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem,

d) propagace značky klastru, odvětví a další aktivity,

e) poradenství, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

2. Činností sdružení je zejména:

a) Propagace sdružení,

b) poradenská činnost pro členy sdružení,

c) metodické vedení v oblasti dotací sdružení a jednotlivých členů sdružení,

d) koordinace vybraných činností sdružení, jako např. výzkum, vývoj, marketing, sběr a třídění informací, vzdělávání a zvyšování odbornosti členů sdružení a jejich zaměstnanců, společný nákup vybraných služeb a materiálu, společný prodej vybraných služeb i výrobků a dalších služeb pro členy sdružení podle aktuálních potřeb,

e) přípravou projektů pro získání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a z jiných zdrojů,

f) shromažďováním a správou prostředků na podporu svých neziskových aktivit,

g) zpracováním analýz průzkumu trhu, konkurenčního prostředí a vyhodnocení ekonomických dopadů inovací se zaměřením na společné potřeby členů,

h) řízení činností vzniklých na základě dotací sdružení.

3. Cílů uvedenýchv článku III., v bodě 1 těchto stanov sdružení dosahuje zejména realizací společných akcí a projektů. Akcí rozumíme aktivitu, které se účastní alespoň dva členové sdružení a na kterou nelze čerpat prostředky klastru. Projektem klastru rozumíme aktivitu, které se účastní alespoň tři členové sdružení, je odsouhlasena nadpoloviční většinou členů sdružení a na níž lze čerpat prostředky klastru.

4. Předmětem podnikání sdružení je:

a) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,

b) poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,

c) zpracování dat, služby databank, správa sítí,

d) pronájem a půjčování věcí movitých,

e) poskytování ICT služeb a poradenství,

f) zprostředkování obchodu a služeb,

g) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

h) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,

i) reklamní činnost a marketing,

j) vydavatelské a nakladatelské činnosti,

k) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

l) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

m) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

n) příprava a vypracování technických návrhů

o) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Článek IV. - Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být každá právnická osoba, se sídlem nebo místem podnikání převážně na území České republiky, která podniká v odvětvích informačních a komunikačních technologií a dalších navazujících službách, střední a vysoké školy a nestátní organizace, které se těmito technologiemi zabývají.

2. Členy sdružení se k datu jeho vzniku stávají zakladatelé sdružení. Členství dalších právnických osob ve sdružení vzniká po podání přihlášky a přijetím za člena. Zájemce o členství ve sdružení musí v přihlášce prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení.

3. Přijetí za člena sdružení rozhoduje výkonná rada.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením,

b) vyloučením,

c) nezaplacením členských příspěvků,

d) z jiných důvodů uvedených v těchto stanovách.

5. Člen může ze sdružení kdykoliv i bez udání důvodu vystoupit písemným oznámením doručeným manažerovi sdružení. V takovém případě členství zaniká uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské příspěvky.

6. Člen může být ze závažných důvodu ze sdružení vyloučen. Za závažný důvod pro vyloučení člena sdružení se považuje zejména hrubé porušení zájmů nebo cílů sdružení, hrubé porušení stanov nebo hrubé porušení rozhodnutí sdružení. O vyloučení člena sdružení rozhoduje členská schůze. Členství v takovém případě zaniká dnem, kdy členská schůze vyloučení schválí.

7. Členství člena sdružení, který ani po písemné upomínce nezaplatí členský příspěvek na příslušné kalendářní období ve výši stanovené členskou schůzí, zaniká prvním dnem následujícím po uplynutí lhůty uvedené v písemné upomínce.

8. Členství ve sdružení dále zaniká dnem:

a) zrušení člena sdružení bez právního nástupce,

b) prohlášení konkursu či vyrovnání,

c) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení úpadku,

d) dnem právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

e) při zániku členství nevzniká členovi ani jeho právním nástupcům nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků.

9. Člen je povinen před ukončením členství vypořádat všechny své závazky vůči sdružení.

Článek V. - Práva a povinnosti členů sdružení

1. Členové sdružení mají zejména právo:

a) Účastnit se členských schůzí a hlasovat na nich,

b) podávat návrhy týkající se činnosti sdružení,

c) účastnit se projektů sdružení a využívat jejich výsledky,

d) volit a odvolávat výkonnou a dozorčí radu,

e) nahlížet do ekonomických a smluvních dokumentů sdružení a být informován o všech transakcích nad limit stanovený členskou schůzí.

2. Realizace a využití výsledků projektů sdružení se řídí Pravidly projektů sdružení.

3. Členové sdružení mají dále nárok na podporu a poradenství ze strany sdružení v záležitostech uvedených v čl. III., v bodě 2 těchto stanov, a to podle schváleného rozpočtu bezplatně nebo za úhradu.

4. Členové sdružení jsou povinni zejména:

a) podporovat sdružení při dosahování cílů sdružení,

b) dodržovat tyto stanovy a řídit se usnesením orgánů sdružení,

c) platit řádné, popř. mimořádné členské příspěvky.

5. Řádné členské příspěvky se platí vždy na celý kalendářní rok. Příspěvky na rok 2012 jsou splatné do třiceti dnů poté, co sdružení nabude právní subjektivity. V dalších letech jsou příspěvky splatné vždy do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li členství během roku, je příspěvek splatný do třiceti dnů od vzniku členství.

6. O výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze. Příspěvky mohou být stanoveny rozdílně pro členy podnikatele a členy – nepodnikatele.

7. Vedle řádných členských příspěvků může členská schůze rozhodnout o mimořádných členských příspěvcích.

8. Sdružení může ustavovat k jednotlivým oblastem činností sdružení tematické skupiny složené z členů sdružení. Tyto tematické skupiny ustavuje výkonná rada sdružení. Za činnost tematické skupiny odpovídá její předseda, kterého volí členové skupiny. Předseda podává zprávy o činnosti skupiny výkonné radě a členské schůzi.

Článek VI. - Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

a) členská schůze

b) výkonná rada

c) dozorčí rada

Článek VII. - Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Každý člen má právo vystoupit v diskusi a navrhnout otázky, které by měly být členskou schůzí projednávány.

3. Členská schůze zejména: 

a) volí a odvolává výkonnou a dozorčí radu sdružení, schvaluje případné odměny členům výkonné a dozorčí rady,

b) schvaluje výši členských příspěvků,

c) schvaluje mimořádné členské příspěvky,

d) stanoví limit finančních transakcí pro povinnost informovat členy sdružení o provedených finančních transakcích,

e) rozhoduje o ukončení činnosti sdružení a jeho likvidaci,

f) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny,

g) schvaluje obecná pravidla projektů,

h) schvaluje roční rozpočet a zprávu o hospodaření sdružení,

i) schvaluje zprávu o činnosti sdružení,

j) rozhoduje o vyloučení členů sdružení.

4. Členskou schůzi svolává manažer sdružení. Svolává se písemnou pozvánkou zaslanou členům sdružení nejméně čtrnáct dnů předem. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání schůze a její program. Za písemnou pozvánku se pro účely těchto stanov považuje i pozvánka učiněná prostředky elektronické komunikace (zejména e-mailem).

5. Manažer zejména: 

a) svolává členské schůze

b) předkládá členům výkonné a dozorčí rady k nahlédnutí všechny dokumenty a evidence sdružení, 

c) předkládá členům na vyžádání a na každé členské schůzi zprávu o výsledku hospodaření sdružení a zprávu o činnosti, 

d) zajišťuje řádné vedení účetnictví sdružení

e) vede seznam členů

f) vykonává další činnosti, kterými ho pověří výkonná rada

6. Manažer je povinen svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádají alespoň tři členové sdružení, a to do tří týdnů od obržení žádosti o svolání schůze.

a) Pokud manažer schůzi v tomto případě nesvolá, mohou ji svolat členové, kteří o svolání schůze požádali. 

b) Manažer je povinen svolat členskou schůzi i v případě, že některý člen výkonné nebo dozorčí rady odstoupil nebo je trvale neschopen vykonávat svoji činnost, a to do tří týdnů od vzniku této situace. 

7. Manažer je současně pokladníkem sdružení.

8. Manažer vypracovává zápisy z členských schůzí, které podepisují ověřovatelé. 

9. Manažer je povinen dodržovat pravidla a podmínky jednotlivých projektů tak, jak byly schváleny členskou schůzí nebo výkonnou radou. 

10. Každý člen sdružení má jeden hlas. Za členy se schůze účastní jejich statutární nebo zplnomocnění zástupci. Člen sdružení se může nechat zastoupit i jinou osobou, a to na základě písemné plné moci.

11. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna polovina členů sdružení. Usnesení členské schůze jsou přijímána prostou většinou všech přítomných členů sdružení. 

12. Členská schůze může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá manažer sdružení s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 praovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku manažer sdružení pořídí záznam a zašle jej ostatním členům způsobem pro zasílání pozvánky na členské schůze. 

13. Členská schůze se koná jedenkrát za rok nebo mimořádně dle potřeby.

14. Program členské schůze zahrnuje:

a) Zprávu manažera sdružení o činnosti sdružení za období od poslední členské schůze.

b) Zprávu o hospodaření sdružení.

c) Další body jednání nad rámec programu stanoveného v pozvánce, které jsou navrženy manažerem, výkonnou nebo dozorčí radou nebo některým členem sdružení a které jsou přijaty nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení.

15. Ze schůze se pořizuje zápis, který podepisuje manažer sdružení a dva ověřovatelé. Zápis musí být písemně nebo prostředky elektronické komunikace odeslán všem členům sdružení do patnácti kalendářních dnů od konání schůze. Zároveň se pořizuje prezenční listina podepsaná všemi účastníky členské schůze.

Článek VIII. - Výkonná rada

1. Výkonná rada je statutárním orgánem sdružení a navenek zastupuje sdružení a podepisuje za něj předseda nebo místopředseda sdružení, a to každý samostatně.

2. Výkonná rada má lichý počet členů, minimálně však 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí z řad členů vrcholového managementu členů sdružení. Výkonná rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu sdružení. Členové výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činnosti sdružení dle rozhodnutí výkonné rady.

3. Funkční období členů výkonné rady je tři roky. Znovuzvolení stejných členů výkonné rady je možné. Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit písemným oznámením výkonné radě. Členství ve výkonné radě zaniká dnem doručení tohoto oznámení výkonné radě.

4. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Pokud je počet členů výkonné rady dočasně sudý, rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy sdružení. Výkonná rada může rozhodovat i bez zasedání, ale vždy musí být zajištěna prokazatelnost předmětu a způsobu hlasování jednotlivých členů.

5. Výkonná rada zejména:

a) rozhoduje o činnosti sdružení mezi členskými schůzemi,

b) jmenuje a odvolává manažera sdružení a určuje jeho odměnu,

c) rozhoduje o přijetí členů sdružení,

d) ustavuje odborné komise a usměrňuje jejich činnost,

e) projednává a schvaluje jednotlivé projekty klastru včetně konkrétních podmínek a pravidel účasti členů sdružení na daném projektu,

f) vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele,

g) navrhuje rozpočet sdružení,

h) vykonává další činnosti, kterými ji pověří členská schůze.

Článek IX. - Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má lichý počet členů, minimálně však 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí z řad členů sdružení. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady, kteří řídí její činnost.

2. Funkční období členů dozorčí rady je dva roky. Znovuzvolení stejných členů dozorčí rady je možné. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit písemným oznámením výkonné radě. Členství v dozorčí radě zaniká dnem doručení tohoto oznámení výkonné radě.

3. Do působnosti dozorčí rady patří zejména kontrola účetních knih, dokladů a účetních závěrek, kontrola zprávy o výsledku hospodaření a zprávy o činnosti. O výsledku těchto kontrol podává dozorčí rada písemnou zprávu členské schůzi.

4. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do jakýchkoliv dokumentů sdružení a mají právo se účastnit členské schůze, zasedání výkonné rady a dostávat na vědomí všechna rozhodnutí, která výkonná rada nebo členská schůze učinila.

Článek X. - Hospodaření

1. Hospodaření sdružení se řídí ročním rozpočtem, který včetně případných změn navrhuje výkonná rada a schvaluje členská schůze.

2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

3. Sdružení získává pro realizaci svých úkolů finanční prostředky zejména z členských příspěvků případně jiným způsobem.

4. Pokud sdružení získá účelové příspěvky nebo dotace, je nakládání s těmito prostředky možné jen v rámci účelu, na který byly poskytnuty.

5. Za své závazky ručí sdružení svým majetkem.

Článek XI. - Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze o zániku sdružení.

2. Při zániku sdružení se provede jeho likvidace.

3. Součástí usnesení o zániku sdružení musí být určení způsobu vypořádání likvidačního zůstatku sdružení a jmenování likvidátora.

Článek XII. - Závěrečná ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Jihočeského kraje.

3. O změnách těchto stanov rozhoduje členská schůze.